+371 28144335  
I-IV: 10.00-20.00, V: 10.00-18.30
preces par 0,00 €
0
preces par 0,00 €
0

Uz Kamado Bono griliem (turpmāk – Grili), kas iegādāti MB „Leto projektai” pārstāvniecībā un oficiālo partneru tirdzniecības punktos Latvijā, (turpmāk – Pārdevējs) no 01.12.2023., attiecas BONO CARE aizsardzība saskaņā ar Kamado Bono grilu BONO CARE aizsardzības noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) ar zemāk norādītajiem nosacījumiem.

1.                   Aizsardzība ir spēkā šiem Grilu modeļiem: Minimo, Media, Grande, Limited.

2.                   Aizsardzība ietver šādus negadījumus:

2.1.                Grila zādzība, ielaužoties Kamado Bono Grila pircēja (turpmāk – Pircējs) pastāvīgajā dzīvesvietā vai viņam ar īpašumtiesībām piederošā teritorijā vai tā sabojāšana tajā;

2.2.                Grila sabojāšana, kad to vairs nav iespējams ekspluatēt, grila sadauzīšana stihisku dabas katastrofu vai pēkšņas un neparedzētas grila īpašnieka darbības rezultātā.

3.                   Aizsardzība attiecas uz vienu negadījumu viena gada laikā, rēķinot no Grila iegādāšanās.

4.                   Spēkā esamības teritorija – Latvijas teritorija.

5.                   Aizsardzība attiecas uz Griliem, kas iegādāti MB „Leto projektai” pārstāvniecībā un oficiālo partneru tirdzniecības punktos Latvijā no 01.12.2023.

6.                   Netiek piemēroti nekādi atskaitījumi vai nolietojuma nosacījumi, taču Pircējam ir jāsedz jauna grila vai tā daļu nosūtīšanas izmaksas, kas tiek noteiktas individuāli, saskaņā ar Pircēja dzīvesvietu.

7.                   Kad noticis Noteikumos paredzētais negadījums, Grils tiek nomainīts ar tādu pašu jaunu vai labākas komplektācijas jaunu Grilu. Ja ir bojātas tikai grila daļas, kuras iespējams nomainīt, Pircējam tiek sūtītas tikai tās daļas, un Pircējs pats atbild par to nomainīšanu saskaņā ar Pārdevēja dotajām instrukcijām. Transportēšanas izdevumus sedz Pircējs.

8.                   Pēc situācijas izvērtēšanas Pārdevējs nolemj, vai pietiek ar atsevišķu daļu nomaiņu, vai viss Grils jānomaina ar jaunu.

9.                   Aizsardzība attiecas uz:

9.1.              Iežogotām, pastāvīgi apdzīvotām teritorijām. Ja teritorija iežogota ar vismaz 1 (vienu) metru augstu žogu, Grilu pieķēdēt nav obligāti.

9.2.              Neiežogotām, pastāvīgi apdzīvotām teritorijām. Ja Grils tiek turēts neiežogotā teritorijā, tam obligāti jābūt pieķēdētam vai citā veidā piestiprinātam, lai nodrošinātu maksimālus drošības apstākļus, Pircējam ir jābūt pierādījumiem (vizuāliem), ka tas bija izdarīts.

10.                 Grila sadauzīšanas gadījumā obligāti jāsaglabā sabojātais Grils un visas tā daļas tam, lai Bono Care komanda varētu novērtēt bojājumu. Grila nomaiņas gadījumā sabojātais Grils tiek paņemts tikai ar pilnu bāzes komplektāciju, kāda bija saņemta, veicot pirkumu, ja vien nav panākta citāda vienošanās.

11.                 Aizsardzība tiek piemērota tikai fiziskām personām.

12.                 Pircēja pienākumi Noteikumu spēkā esamības laikā:

12.1.              Pircēja pienākums ir veikt visus nepieciešamos un saprātīgos drošības pasākumus, kas ir obligāti kaitējuma profilaksei vai tā samazināšanai, lai izvairītos no pieprasījuma saskaņā ar šiem Noteikumiem;

12.2.              Ievērot drošības pasākumus un pareizi ekspluatēt Grilu;

12.3.              Pirmās darbdienas laikā, līdzko esat uzzinājuši par negadījumu, paziņot Kamado Bono pārstāvniecībai pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., atsūtot sabojātā Grila fotogrāfijas un grila iegādāšanās dokumenta kopiju;

12.4.              Zādzības gadījumā bez pieprasījuma paziņot Kamado Bono pārstāvniecībai pirmās darbadienas laikā, līdzko esat uzzinājuši par negadījumu, kā arī ir obligāti jāvēršas policijā 24 stundu laikā pēc uzzināšanas par negadījumu. Bono Care aizsardzība nav spēkā, ja par zādzību nav paziņots policijai un negadījums nav fiksēts rakstiski.

12.5.              Kad noticis negadījums, Pircējam obligāti jābūt Grila iegādāšanās dokumentiem, t. i., faktūrrēķinam un/vai kases kvītij;

12.6.              Iesniegt Pārdevējam visus viņa pieprasītos dokumentus, kas nepieciešami negadījuma apstākļu izmeklēšanai un citu ar negadījuma izmeklēšanu saistīto prasību izpildei.

13.                 Pārdevējs ir tiesīgs nenomainīt Grilu vai tā daļas:

13.1.              Ja Pircējs par negadījumu nav rakstiski paziņojis Kamado Bono pārstāvniecībai un zādzības gadījumā nav paziņojis Policijai šajos noteikumos noteiktajos termiņos;

13.2.              Ja bojājums nodarīts Grilam, kuram nebija nodrošināti atbilstoši drošības nosacījumi, kā tas paredzēts Noteikumos.

13.3.              Pircējs ir mēģinājis maldināt, viltodams faktus, kuriem ir ietekme uz negadījuma iemeslu noteikšanu, un ir sniedzis nepareizus datus;

13.4.              Pircējam nav Grila iegādāšanās faktūrrēķina un/vai kvīts.

14.                 Pārdevēja pienākums ir nomainīt Grilu vai tā daļas ne vēlāk kā 30 dienu laikā no tās dienas, kad tiek saņemta visa informācija, kas nepieciešama, lai konstatētu negadījuma faktu, apstākļus un sekas.

15.                 Pārdevējs, atteikdamies nomainīt Grilu vai tā daļas, rakstiski sniedz tāda lēmuma motīvus Pircējam 20 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

16.                 Ja ir noskaidrojušies apstākļi, ka Grils vai tā daļas tikuši nomainīti ar jauniem Pircēja Pārdevējam sniegtu nepareizu vai viltotu datu rezultātā, Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt, bet Pircējam ir pienākums kompensēt Pārdevējam jauna Grila cenu vai jaunu Grila daļu cenu, nekavējoties pēc tāda fakta uzzināšanas.

17.                 Visas domstarpības attiecībā uz Noteikumu izpildi tiek risinātas savstarpēju sarunu ceļā, ja nav izdevies vienoties, tad strīds var tikt risināts ārpustiesas vai tiesas ceļā, vadoties pēc valsts, kurā tika iegādāts grils, likumos noteiktās kārtības.